Mieko

Drow Elf Female leader of the Kyokuri-Kai.

Mieko

Eons of War Beaumont__Sebos